Manželé Klausovi

Každý z nás se může v životě ocitnout v situaci, kdy potřebuje pomoc a podporu okolí. Chceme proto připravovat a podporovat projekty, které pomáhají spoluobčanům při jejich začleňování do plnohodnotného života. Prioritou projektů nadačního fondu je podpora různých forem vzdělávání.

Nadační fond chce pomáhat také těm jednotlivcům, kteří se z hlediska sociálního nebo zdravotního ocitli ve zvlášť obtížné životní situaci.

Finanční prostředky, kterými nadační fond disponuje, jsou tak zaměřeny na veřejně prospěšné účely a slouží celé společnosti.

Nadační fond si je vědom skutečnosti, že svoji činnost nemůže rozvíjet bez široké podpory dárců z řad fyzických i právnických osob a obětavé práce jak zaměstnanců nadačního fondu, tak jeho dobrovolníků.

Zakladateli nadačního fondu jsou Ing. Livia Klausová, CSc., a prezident republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Nadační fond byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 25. srpna 2003.

Číslo účtu nadačního fondu: 22220207/0100