Naše práce není možná bez finanční podpory dárců, za niž jim ze srdce děkujeme.

Naše projekty mají jedno společné – vzdělání.

Poskytujeme stipendia, příspěvky na kroužky, jazykové kurzy, na získání řidičského průkazu či jiné vzdělávací aktivity. Nezapomínáme ani na individuální pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.

O NADAČNÍM FONDU - Kdo jsme

Každý z nás se může v životě ocitnout v situaci, kdy potřebuje pomoc a podporu okolí. Chceme proto připravovat a podporovat projekty, které pomáhají spoluobčanům při jejich začleňování do plnohodnotného života. Prioritou projektů nadačního fondu je podpora různých forem vzdělávání.

Nadační fond chce pomáhat také těm jednotlivcům, kteří se z hlediska sociálního nebo zdravotního ocitli ve zvlášť obtížné životní situaci. Finanční prostředky, kterými nadační fond disponuje, jsou tak zaměřeny na veřejně prospěšné účely a slouží celé společnosti.

Nadační fond si je vědom skutečnosti, že svoji činnost nemůže rozvíjet bez široké podpory dárců z řad fyzických i právnických osob a obětavé práce jak zaměstnanců nadačního fondu, tak jeho dobrovolníků.

Zakladateli nadačního fondu jsou Ing. Livia Klausová, CSc., a prezident republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Nadační fond byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 25. srpna 2003.

Číslo účtu nadačního fondu: 22220207/0100

Livia Klausova a Vaclav Klaus - 2016

AKTUALITY

Stipendia

Stipendia 2024-2025

Nové žádosti na školní rok 2024 – 2025 přijímáme do 15.8.2024. Více informací v článku Stipendia      

Paní Livia Klausová oslavila své životní jubileum

Srdečně gratulujeme naší zakladatelce a předsedkyni správní rady, paní Livii Klausové k jejímu významnému jubileu a přejeme hodně zdraví, radosti a elánu. Děkujeme za její široké srdce, do kterého se vejde nejen celá její rodina, ale také všichni přátelé a lidé, kteří si zaslouží lásku a pomoc.

Řidičské průkazy 2025

Nové žádosti na rok 2025 přijímáme k 31.12.2024.

NAŠE PROJEKTY

01.

Stipendia

Stipendium poskytujeme studentům, občanům České republiky do dovršení 26 let, kterým jejich sociální situace ztěžuje studium. Stipendium slouží k podpoře denního studia na tuzemských středních a vysokých školách všech typů a zaměření. Ve všech případech je kladen maximální zřetel na vlastní motivaci studentů.

Více informací
02.

Kroužky

Projekt má za cíl podporovat volnočasové aktivity dětí. Rodiče nebo pěstouni mohou požádat o příspěvek ve výši až 1300,- Kč za pololetí na úhradu poplatku za kurz nebo kroužek, který dítě se zájmem a pravidelně navštěvuje. Může se jednat o výuku hry na hudební nástroj, výtvarnou výchovu, sport apod. Uzávěrka pro příjem žádostí je v září.

Více informací
03.

Jazykové kurzy v zahraničí

Projekt Jazykové kurzy je určen studentkám a studentům středních škol, které mají nárok na přídavky na dítě, popřípadě žijí v dětském domově.

Více informací
04.

Jazykové kurzy v Česku

Projekt Jazykové kurzy je určen studentkám a studentům středních škol, které mají nárok na přídavky na dítě, popřípadě žijí v dětském domově.

Více informací
05.

Nehoda mi změnila život

Projekt je určen na podporu vzdělávání sociálně slabých dětí a mladých lidí, kteří při dopravní nehodě ztratili jednoho či oba rodiče nebo byli sami trvale zdravotně postiženi. Projekt připravila společnost Lukoil ve spolupráci s Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových.

Více informací
06. DOČASNĚ POZASTAVENO

Senioři komunikují

Třídenní intenzivní kurzy v rámci projektu Senioři komunikují jsou určeny seniorům, kteří již mají povědomí o moderní komunikační technice a mají zájem i nadále rozšiřovat své znalosti a dovednosti v této oblasti a chtějí plně využívat možnosti, které tyto technologie nabízí k usnadnění a zpestření jejich života. Obsah kurzu je zaměřen na chytré telefony a tablety.

Více informací
07.

Řidičské průkazy

Projekt Řidičské průkazy je určen studentům do 26 let, kteří pobírají přídavky na dítě, případně další dávky nebo žijí v dětském domově. Podpora spočívá v poskytnutí příspěvku na úhradu výuky v autoškole pro získání řidičského průkazu opravňujícího k řízení motorového vozidla skupiny B.

Více informací
08.

Individuální žádosti

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových poskytuje individuálním žadatelům v případech hodných zvláštního zřetele pomoc prostřednictvím individuálních nadačních příspěvků.

Více informací

PRO DÁRCE

Zdrojem prostředků pro realizaci projektů, nadační příspěvky a činnost Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových jsou dary od dárců a veřejná sbírka.

Dárci

Pokud Vás zaujala činnost Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových a chcete jej podpořit darem, kontaktujte prosím ředitelku nadačního fondu, paní Kamilu Kryštofovou. Ve spolupráci s ní pak vyřídíte všechny formální náležitosti spojené s poskytnutím daru.

Podle rozhodnutí správní rady nadačního fondu musí být na každý dar ve výši nad deset tisíc Kč uzavřena darovací smlouva.

I v případě, že se rozhodnete podpořit nadační fond menší částkou, prosíme Vás, abyste nás o tom informovali písemně nebo telefonicky s uvedením kontaktu na Vás.

Číslo účtu Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových je 2222 0207/0100.

Veřejná sbírka

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových získal v roce 2009 povolení Magistrátu hlavního města Prahy organizovat sbírku neomezenou dobu.

Po celý rok pak můžete zasílat své příspěvky na
č. ú. 51-1114550267/0100.

Výtěžek z této sbírky umožní mnoha dětem a mladým lidem z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin v celé naší republice, aby se prostřednictvím stipendií či příspěvků na různé vzdělávací kurzy a kroužky zdokonalili ve svých znalostech a schopnostech a měli tak šanci být v životě úspěšnější.

Všem našim dárcům děkujeme za přízeň a za podporu naší činnosti. Díky nim můžeme pomáhat ať už některým z našich projektů, nebo prostřednictvím nadačního příspěvku lidem, kteří pomoc potřebují.

Jména našich dárců (pokud si nepřáli zachovat anonymitu) si můžete přečíst ve výročních zprávách z minulých let.

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

119 08 Praha 1 - Hrad

Tel.: 224 372 196

info@nadacnifondklausovych.cz

Sbírkový účet: 51-1114550267/0100