Naše práce není možná bez finanční podpory dárců, za niž jim ze srdce děkujeme.

Naše projekty mají jedno společné – vzdělání.

Poskytujeme stipendia, příspěvky na kroužky, jazykové kurzy, na získání řidičského průkazu či jiné vzdělávací aktivity. Nezapomínáme ani na individuální pomoc v případech hodných zvláštního zřetele.

O NADAČNÍM FONDU - Kdo jsme

Každý z nás se může v životě ocitnout v situaci, kdy potřebuje pomoc a podporu okolí. Chceme proto připravovat a podporovat projekty, které pomáhají spoluobčanům při jejich začleňování do plnohodnotného života. Prioritou projektů nadačního fondu je podpora různých forem vzdělávání.

Nadační fond chce pomáhat také těm jednotlivcům, kteří se z hlediska sociálního nebo zdravotního ocitli ve zvlášť obtížné životní situaci. Finanční prostředky, kterými nadační fond disponuje, jsou tak zaměřeny na veřejně prospěšné účely a slouží celé společnosti.

Nadační fond si je vědom skutečnosti, že svoji činnost nemůže rozvíjet bez široké podpory dárců z řad fyzických i právnických osob a obětavé práce jak zaměstnanců nadačního fondu, tak jeho dobrovolníků.

Zakladateli nadačního fondu jsou Ing. Livia Klausová, CSc., a prezident republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc. Nadační fond byl zapsán do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze dne 25. srpna 2003.

Číslo účtu nadačního fondu: 22220207/0100

Livia Klausova a Vaclav Klaus - 2016

AKTUALITY

nadacnifondklausovych-PF2023

Stipendia 2023 – termín příjmu žádostí prodloužen

POZOR – Prodloužení termínu příjmu nových žádostí na druhé pololetí/letní semestr do 5. března 2023 !!!!      

Jazykové kurzy v zahraničí 2023

Přihlášky na jazykové pobyty v zahraničí přijímáme do 31. března 2023. Přehled jazykových kurzů 2023 (PDF)

Řidičské průkazy 2023

Příjem žádostí na rok 2023 byl ukončen. Výběr studentů proběhne 25.1.2023

NAŠE PROJEKTY

01.

Stipendia

Stipendium poskytujeme studentům, občanům České republiky do dovršení 26 let, kterým jejich sociální situace ztěžuje studium. Stipendium slouží k podpoře denního studia na tuzemských středních a vysokých školách všech typů a zaměření. Ve všech případech je kladen maximální zřetel na vlastní motivaci studentů.

Více informací
02.

Kroužky

Projekt má za cíl podporovat volnočasové aktivity dětí. Rodiče nebo pěstouni mohou požádat o příspěvek ve výši až 1300,- Kč za pololetí na úhradu poplatku za kurz nebo kroužek, který dítě se zájmem a pravidelně navštěvuje. Může se jednat o výuku hry na hudební nástroj, výtvarnou výchovu, sport apod. Uzávěrka pro příjem žádostí je v září.

Více informací
03.

Jazykové kurzy v zahraničí

Projekt Jazykové kurzy je určen studentkám a studentům středních škol, které mají nárok na přídavky na dítě, popřípadě žijí v dětském domově.

Více informací
04.

Jazykové kurzy v Česku

Projekt Jazykové kurzy je určen studentkám a studentům středních škol, které mají nárok na přídavky na dítě, popřípadě žijí v dětském domově.

Více informací
05.

Nehoda mi změnila život

Projekt je určen na podporu vzdělávání sociálně slabých dětí a mladých lidí, kteří při dopravní nehodě ztratili jednoho či oba rodiče nebo byli sami trvale zdravotně postiženi. Projekt připravila společnost Lukoil ve spolupráci s Nadačním fondem manželů Livie a Václava Klausových.

Více informací
06. DOČASNĚ POZASTAVENO

Senioři komunikují

Třídenní intenzivní kurzy v rámci projektu Senioři komunikují jsou určeny seniorům, kteří již mají povědomí o moderní komunikační technice a mají zájem i nadále rozšiřovat své znalosti a dovednosti v této oblasti a chtějí plně využívat možnosti, které tyto technologie nabízí k usnadnění a zpestření jejich života. Obsah kurzu je zaměřen na chytré telefony a tablety.

Více informací
07.

Řidičské průkazy

Projekt Řidičské průkazy je určen studentům do 26 let, kteří pobírají přídavky na dítě, případně další dávky nebo žijí v dětském domově. Podpora spočívá v poskytnutí příspěvku na úhradu výuky v autoškole pro získání řidičského průkazu opravňujícího k řízení motorového vozidla skupiny B.

Více informací
08.

Individuální žádosti

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových poskytuje individuálním žadatelům v případech hodných zvláštního zřetele pomoc prostřednictvím individuálních nadačních příspěvků.

Více informací

PRO DÁRCE

Zdrojem prostředků pro realizaci projektů, nadační příspěvky a činnost Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových jsou dary od dárců a veřejná sbírka.

Dárci

Pokud Vás zaujala činnost Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových a chcete jej podpořit darem, kontaktujte prosím ředitelku nadačního fondu, paní Kamilu Kryštofovou. Ve spolupráci s ní pak vyřídíte všechny formální náležitosti spojené s poskytnutím daru.

Podle rozhodnutí správní rady nadačního fondu musí být na každý dar ve výši nad deset tisíc Kč uzavřena darovací smlouva.

I v případě, že se rozhodnete podpořit nadační fond menší částkou, prosíme Vás, abyste nás o tom informovali písemně nebo telefonicky s uvedením kontaktu na Vás.

Číslo účtu Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových je 2222 0207/0100.

Veřejná sbírka

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových získal v roce 2009 povolení Magistrátu hlavního města Prahy organizovat sbírku neomezenou dobu.

Po celý rok pak můžete zasílat své příspěvky na
č. ú. 51-1114550267/0100.

Výtěžek z této sbírky umožní mnoha dětem a mladým lidem z dětských domovů, pěstounských a sociálně slabých rodin v celé naší republice, aby se prostřednictvím stipendií či příspěvků na různé vzdělávací kurzy a kroužky zdokonalili ve svých znalostech a schopnostech a měli tak šanci být v životě úspěšnější.

Všem našim dárcům děkujeme za přízeň a za podporu naší činnosti. Díky nim můžeme pomáhat ať už některým z našich projektů, nebo prostřednictvím nadačního příspěvku lidem, kteří pomoc potřebují.

Jména našich dárců (pokud si nepřáli zachovat anonymitu) si můžete přečíst ve výročních zprávách z minulých let.

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových

119 08 Praha 1 - Hrad

Tel.: 224 372 196

info@nadacnifondklausovych.cz

Sbírkový účet: 51-1114550267/0100