Stipendium je přiděleno na celý školní rok. Příspěvky jsou vypláceny v měsíčních splátkách a slouží k platbě internátu, koleje, jízdného do školy, obědů. Stipendijní program je otevřen i dětem z dětských domovů, které po maturitě pokračují ve studiu na vysoké škole. Nadační fond požaduje od svých stipendistů zprávy o výsledcích studia. Od roku 2004 podpořil nadační fond již přes 700 studentů.

O poskytnutí stipendia rozhoduje správní rada Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Ve všech případech je kladen maximální zřetel na vlastní motivaci studentů.

Požadavky na uchazeče o stipendium:

  1. Je občanem České republiky a je mu méně než 26 let.
  2. V případě nezletilých osob předloží písemný souhlas rodičů nebo odpovědného zástupce.
  3. Uchazeč má jasnou představu o celkových nákladech na studium a o požadavcích na plnění ze strany Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových.
  4. Uchazeč byl ke studiu již přijat.

Dokumenty potřebné k vyplněné žádosti do projektu:

  1. Strukturovaný životopis – s údaji o vlastní osobě (jméno, datum narození, adresa, e-mail, telefon).
  2. Doporučující dopis jednoho garanta, který uchazeče a jeho studijní zaměření zná a může se tak kvalifikovaně k žádosti vyjádřit.
  3. Přehled vyplacených dávek státní sociální podpory žadatele – vystavuje místní úřad práce.
  4. Kopie posledního vysvědčení – v případě studentů vysokých škol kopie indexu z minulého roku.
  5. Potvrzení o studiu

Žádost o stipendium se předkládá výhradně písemně, a to na předepsaném formuláři.

Žádosti se zasílají na adresu:

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových, 119 08 Praha 1 - Hrad

Prosíme Vás, abyste nám přílohy žádosti zasílali zásadně v kopii, pokud se domníváte, že originál budete ještě potřebovat. Z administrativních důvodů není možné žadatelům přílohy vracet.

Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium se stanovuje:

1. dvakrát ročně: pro 1. pololetí (zimní semestr) školního roku 15. srpna, pro 2. pololetí (letní semestr) školního roku 8. února (rozhoduje razítko na obálce).

2. jednou za rok : pro 1. i 2. pololetí (zimní i letní semestr) školního roku 15. srpna. Poskytnutí nadačního příspěvku ve 2. pololetí (letním semestru) není automatické. Podmínkou pro jeho přiznání je zaslání čestného prohlášení obdarovaného, že se sociální podmínky nezměnily a vysvědčení (středoškoláci) nebo potvrzení o studiu (vysokoškoláci) do 15. února.

Pokud tedy chcete požádat Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových o stipendium, zašlete nám svou žádost včetně všech příloh do uvedeného data. Správní rada si může vyžádat doplnění / konkretizaci žádosti. Vyrozumění o konečném rozhodnutí správní rady obdrží žadatel zpravidla do 14 dnů od konání schůzky správní rady, na níž bylo o žádosti rozhodnuto.

V případě dotazů je možné kontaktovat paní Romanu Rašovskou, která má projekt na starosti.

Email: rasovska@nadacnifondklausovych.cz
Tel/fax: 224 372 196