Stipendium je přiděleno na celý školní rok. Příspěvky jsou vypláceny v měsíčních splátkách a slouží k platbě internátu, koleje, jízdného do školy, obědů. Stipendijní program je otevřen i dětem z dětských domovů, které po maturitě pokračují ve studiu na vysoké škole. Nadační fond požaduje od svých stipendistů zprávy o výsledcích studia. 

O poskytnutí stipendia rozhoduje správní rada Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových. Ve všech případech je kladen maximální zřetel na vlastní motivaci studentů.

Požadavky na uchazeče o stipendium:

 1. Je občanem České republiky a je mu méně než 26 let.
 2. V případě nezletilých osob žádost podepisuje i zákonný zástupce.
 3. Uchazeč má jasnou představu o celkových nákladech na studium a o požadavcích na plnění ze strany Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových.
 4. Uchazeč byl ke studiu již přijat.

Dokumenty potřebné k vyplněné žádosti do projektu:

 1. Strukturovaný životopis – s údaji o vlastní osobě (jméno, datum narození, adresa, e-mail, telefon).
 2. Doporučující dopis jednoho garanta, který uchazeče a jeho studijní zaměření zná a může se tak kvalifikovaně k žádosti vyjádřit.
 3. Přehled aktuálně vyplácených dávek státní sociální podpory žadatele – vystavuje místní úřad práce.
 4. Kopie posledního vysvědčení – v případě studentů vysokých škol kopie indexu z minulého roku.
 5. Potvrzení o studiu

Žádost o stipendium se předkládá výhradně na předepsaném formuláři.

Žádosti se zasílají na adresu:

Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových, 119 08 Praha 1 - Hrad

Prosíme Vás, abyste nám přílohy žádosti zasílali zásadně v kopii, pokud se domníváte, že originál budete ještě potřebovat. Z administrativních důvodů není možné žadatelům přílohy vracet.

Uzávěrka pro příjem žádostí o stipendium je:

 • na celý školní rok (obě pololetí či semestry) do 15. srpna 2021
 • pro ty, kteří nestihnou podat žádost na celý školní rok, je možné zaslat přihlášku na druhé pololetí do 11. února 2022

Vyplácení nadačního příspěvku ve 2. pololetí (letním semestru) není automatické ani s uzavřenou smlouvou. Podmínkou pro jeho přiznání je zaslání čestného prohlášení obdarovaného, že se sociální podmínky nezměnily a vysvědčení (středoškoláci) nebo potvrzení o studiu (vysokoškoláci) do 28. února 2022 - uvedeno ve smlouvě !

Pokud tedy chcete požádat Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových o stipendium, zašlete nám svou žádost včetně všech příloh do uvedeného data. Správní rada si může vyžádat doplnění / konkretizaci žádosti. 

V případě dotazů je možné kontaktovat paní Romanu Rašovskou, která má projekt na starosti.

Email: rasovska@nadacnifondklausovych.cz
Tel: 224 372 196     Hlavní partner projektu

logo PM