Ke stažení jako soubor pdf: Statut nadačního fondu nebo viz níže:

 


STATUT Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových

Část A - Základní ustanovení

Čl. I Název nadačního fondu

Název nadačního fondu zní: Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových (dále jen "fond").

Čl. II Sídlo fondu

Sídlo fondu je: Praha 1, Hrad, PSČ 119 08.

Čl. III Účel fondu

Posláním a účelem Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových je především podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání. V případech hodných zvláštního zřetele mohou být poskytnuty, na základě žádostí fyzických nebo právnických osob, také individuální nadační příspěvky.

Čl. IV Vznik fondu

1. Fond vznikl dnem zápisu do nadačního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl N, vložka 494, dne 25. srpna 2003.

2. Identifikační číslo fondu je 270 82 857.

Čl. V Zřizovatelé fondu

Zřizovateli fondu jsou:
1. Ing. Livia Klausová, CSc., r. č. 436110/714 bytem Kubišova 2186/2, Praha 8, PSČ 182 00,
2. prof. Ing. Václav Klaus, CSc., r. č. 410619/021 bytem Kubišova 2186/2, Praha 8,
    PSČ 182 00, (dále jen „zřizovatelé").

Část B - Majetek fondu a jeho použití

Čl. VI Majetek fondu

Majetek fondu tvoří majetkový vklad zřizovatelů a nadační dary. Zřizovatelé vložili do fondu peněžitý majetkový vklad každý ve výši 100 000,- Kč.

Čl. VII Podmínky a způsob poskytování nadačního příspěvku

1. Fond může poskytovat nadační příspěvky pouze v souladu s účelem fondu podle čl. III a za splnění níže uvedených podmínek.
2. Nadační příspěvek může být poskytnut právnické nebo fyzické osobě, která o poskytnutí nadačního příspěvku fond požádá, (dále jen „žadatel"), a to:
a) právnické nebo fyzické osobě realizující projekty, které jsou v souladu s posláním a účelem fondu dle zakládací listiny a tohoto statutu nebo
b) přímo fyzické osobě jako konečnému příjemci individuálního nadačního příspěvku za podmínky dodržení poslání a účelu fondu s ohledem na určení nadačního příspěvku a postavení žadatele, a to za podmínky, že taková fyzická osoba předložením dokladů před poskytnutím nadačního příspěvku osvědčí svoji zdravotní či sociální situaci.
3. Fond může poskytnout rovněž nadační příspěvek fyzickým nebo právnickým osobám v rámci vlastních projektů a aktivit fondu.
4. Nadační příspěvky se zpravidla poskytují ve formě peněžitého plnění.
5. Nadační příspěvky mohou mít charakter jak plnění jednorázového, tak plnění opětovného či periodického.

Čl. VIII Rozhodování o poskytnutí nadačního příspěvku

1. O poskytnutí nadačního příspěvku rozhoduje správní rada fondu na základě písemné žádosti. V případě žádostí o podporu projektu žadatel uvede především jeho charakteristiku, předpokládanou výši nákladů a jejich složení, požadovanou formu podpory a její výši.
2. Žádosti o individuální nadační příspěvky budou posuzovány jak z hlediska jejich naléhavosti a potřebnosti, tak z hlediska jejich souladu s posláním fondu. Správní rada může žadatele požádat o doplnění žádosti o další údaje a stanovit mu k tomu přiměřenou lhůtu. Podmínkou poskytnutí nadačního příspěvku je schválení správní radou, přičemž na schválení poskytnutí příspěvku ani vlastní poskytnutí příspěvku nemá žadatel právní nárok, a to ani v případě souladu žádosti s posláním a účelem fondu.
3. Nedoplní-li žadatel žádost podle předchozího odstavce ve stanovené lhůtě, hledí se na žádost, jako by nebyla podána.
4. O poskytnutí prostředků fondu rozhoduje správní rada do tří měsíců ode dne doručení žádosti nebo jejího doplnění. V případech, kdy fond stanoví konečný termín pro podání žádostí o nadační příspěvek, správní rada rozhodne do 2 měsíců od tohoto termínu. Rozhodnutí správní rady obsahuje:
a) označení projektu, který má být fondem podpořen,
b) označení žadatele,
c) formu podpory,
d) výši poskytnutých prostředků.

5. Osoba, které byl nadační příspěvek fondem poskytnut, je povinna na požádání fondu prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit.
6. Osoba, které byl poskytnut nadační příspěvek, je povinna jej použít v souladu s podmínkami stanovenými fondem; jinak je povinna nadační příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené fondem.
7. Nadační příspěvek nesmí být poskytnut osobě, která je členem orgánu fondu nebo zaměstnancem fondu, ani osobě jim blízké. Nejsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, vyvolané na straně zakladatele změnou okolností, nesmí fond poskytnout nadační příspěvek svému zakladateli; jsou-li tu takové důvody, rozhodne správní rada po projednání s dozorčí radou. To platí i pro případ poskytnutí nadačního příspěvku osobě zakladateli blízké.
8. Fond se nesmí podílet na financování politických stran nebo politických hnutí.
9. V mimořádných případech může správní rada rozhodovat o poskytnutí nadačního příspěvku i bez podání žádosti.

Čl. IX Náklady související se správou fondu

1. Celkové roční náklady související se správou fondu nesmějí převýšit 30 % hodnoty majetku fondu podle jeho stavu k 31. prosinci téhož roku.
2. Náklady související se správou fondu musí vést fond odděleně od poskytnutých nadačních příspěvků.
3. Náklady související se správou fondu zahrnují zejména náklady na udržení a zhodnocení majetku fondu, náklady na propagaci účelu fondu a náklady související s provozem fondu.

Čl. X Hospodaření fondu

1. Majetek nadačního fondu lze zcizit, je-li to v souladu s účelem nadačního fondu. Lze jej též použít k investici považované za obezřetnou.
2. Co je v majetku nadačního fondu, nelze zastavit, ani jinak použít k zajištění dluhu.
3. Při prodeji majetku fondu nebo při pronájmu nemovitostí, které jsou součástí majetku fondu, nesmí být kupujícím nebo nájemcem člen správní rady, dozorčí rady ani osoby jim blízké ani právnická osoba, pokud členem jejího statutárního orgánu je člen orgánů fondu nebo revizor fondu.

Čl. XI Výroční zpráva

1. Roční účetní závěrka fondu musí být ověřena auditorem za kalendářní rok, v němž úhrn celkových nákladů nebo výnosů vykazovaných fondem převýší 3 000 000,- Kč, nebo pokud majetek fondu je vyšší než 3 000 000,- Kč.
2. Fond vypracovává výroční zprávu do 30. 6. následujícího kalendářního roku. Hodnoceným obdobím je uplynulý kalendářní rok.
3. Výroční zpráva obsahuje přehled o veškeré činnosti fondu za hodnocené období a zhodnocení této činnosti, a to zejména
a) přehled o majetku fondu a o závazcích fondu,
b) u jednotlivých nadačních darů poskytnutých fondu v hodnotě nad 10 000,- Kč přehled o osobách, které je poskytly; pokud dárce doručí žádost o zachování anonymity před schválením výroční zprávy, musí být jeho anonymita zachována,
c) přehled o použití majetku fondu,
d) přehled o osobách a účelu, na který byly nadační příspěvky poskytnuty. Pokud příjemce nadačního příspěvku doručí žádost o zachování anonymity před schválením výroční zprávy, musí být jeho anonymita zachována. Při poskytnutí nadačního příspěvku v hodnotě vyšší než 10 000,- Kč, může žádat o zachování anonymity jen člověk, jenž dostal nadační příspěvek z humanitárních důvodů, zejména z důvodů zdravotních. Člověk, jenž dostal nadační příspěvek z humanitárních důvodů, však může uplatnit své právo na anonymitu kdykoli, jestliže jej nadace o jeho právu při poskytnutí příspěvku nepoučila,
e) zhodnocení, zda fond při svém hospodaření dodržel pravidla pro poskytování nadačních příspěvků a přehled nákladů na vlastní správu,
f) zhodnocení základních údajů obsažených v roční účetní závěrce a výrok auditora doplněný o závažnější informace ze zprávy auditora; roční účetní závěrka je součástí výroční zprávy.
3. Vyjdou-li po zveřejnění výroční zprávy najevo skutečnosti, které odůvodňují její opravu, je fond povinen tuto opravu bez zbytečného odkladu provést a zveřejnit.
4. Fond uloží do 30 dnů po schválení správní radou výroční zprávu, popřípadě její opravu do sbírky listin vedené při veřejném rejstříku.
5. Každý má právo do výročních zpráv nahlížet a činit si z nich opisy a výpisy. Správní rada může rozhodnout o zveřejnění výroční zprávy dalším způsobem.

Část C - Orgány fondu

Čl. XII Správní rada

1. Správní rada je statutárním orgánem fondu, spravuje majetek fondu, řídí činnost fondu a rozhoduje o všech záležitostech fondu.
2. Do výlučné působnosti správní rady náleží:
a) vydat statut a rozhodovat o jeho změnách po předchozím souhlasu dozorčí rady,
b) schvalovat rozpočet a jeho změny,
c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření (dále jen „výroční zpráva"),
d) rozhodovat o sloučení s jiným nadačním fondem nebo nadací,
e) volit nové členy správní rady a dozorčí rady a rozhodovat o odvolání člena správní rady nebo člena dozorčí rady, přestane-li splňovat podmínky členství nebo funkce, z členů správní rady volit a odvolávat jejího předsedu,
f) stanovit výši případné odměny za výkon funkce člena správní rady a člena dozorčí rady,
g) rozhodovat o přijetí nadačních darů a poskytování nadačních příspěvků,
h) schvalovat realizaci projektů fondu,
i) rozhodovat o spolupráci nebo účasti na společných projektech připravovaných jinými nadačními fondy či nadacemi.

3. Správní rada má tři členy.
4. Členem správní rady může být pouze fyzická osoba, která je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná a není ona ani osoba jí blízká k fondu v pracovněprávním nebo obdobném vztahu. Za bezúhonného se pro tyto účely nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen za úmyslný trestný čin. Bezúhonnost se doloží výpisem z rejstříku trestů, popřípadě příslušným dokladem státu trvalého pobytu osoby, o níž se jedná.
5. Členem správní rady nemůže být fyzická osoba ani osoba jí blízká, které se poskytují prostředky k plnění účelu fondu, jakož ani člen statutárního či kontrolního orgánu právnické osoby, jsou-li prostředky k plnění účelu fondu poskytovány této právnické osobě.
6. Členové správní rady volí ze svého středu předsedu, který svolává a řídí jednání správní rady.
7. V případě, že předseda není dlouhodobě schopen vykonávat svoji funkci, zvolí správní rada náhradního předsedu na dobu, kdy budou trvat překážky ve výkonu funkce řádného předsedy. Náhradnímu předsedovi přísluší po dobu výkonu jeho funkce všechna práva a povinnosti, která tento statut nebo zákon přiznávají předsedovi.
8. Funkční období členů správní rady (včetně členů první správní rady) je pětileté. Opětovné zvolení za člena správní rady je možné.

Čl. XIII Zánik členství ve správní radě

1. Členství ve správní radě zaniká:
a) uplynutím funkčního období,
b) úmrtím,
c) odvoláním, přestane-li člen splňovat podmínky pro členství nebo závažně nebo opakovaně porušil zakládací listinu nebo statut, nebo pokud porušil zákon způsobem zjevně narušujícím pověst nadace,
d) odstoupením.
2. Správní rada rozhodne o odvolání svého člena z důvodů stanovených v předchozím odstavci do jednoho měsíce ode dne, kdy se o důvodu odvolání dozvěděla, nejpozději do šesti měsíců, kdy tento důvod nastal. Pokud ve stanovené lhůtě správní rada nerozhodne odvolání, odvolá člena správní rady soud na návrh člena správní rady, dozorčí rady, zřizovatele, nebo osoby, která osvědčí právní zájem.

Čl. XIV Způsob jednání jménem fondu

1. Jménem nadačního fondu jednají dva členové správní rady společně.
2. Podepisování jménem nadačního fondu se děje tak, že k názvu nadačního fondu připojí svůj podpis dva členové správní rady nadačního fondu.
3. Nadační fond je oprávněna zmocnit k zastupování fondu pro jednotlivé úkony (zvláštní plná moc) nebo obecně v určité věci (generální plná moc) třetí osobu.

Čl. XV Zasedání správní rady

1. Správní rada zasedá podle potřeby, nejméně však jednou za tři měsíce. Zasedání řídí předseda, v případě jeho nepřítomnosti pověřený člen správní rady.
2. Zasedání správní rady svolává písemnou pozvánkou předseda. Požadují-li alespoň dva jiní členové správní rady svolání jejího zasedání, jsou oprávněni zasedání správní rady svolat přímo, a to za podmínky, že předtím písemně o svolání zasedání správní rady požádali předsedu a ten zasedání správní rady do 14 dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena, nesvolal.
3. Pozvánka na zasedání správní rady musí obsahovat:
a) výslovné označení, že se jedná o pozvánku na zasedání správní rady fondu,
b) místo a dobu konání zasedání správní rady,
c) program jednání.
4. Pozvánka na zasedání správní rady musí být členům správní rady řádně odeslána nejpozději sedm dnů přede dnem konání zasedání správní rady.
5. Se souhlasem všech členů správní rady se může zasedání správní rady konat i bez řádné nebo řádně rozeslané pozvánky.
6. Na zasedání správní rady lze rozhodovat pouze o záležitostech uvedených v programu jednání v pozvánce. O jiných záležitostech lze rozhodovat jen se souhlasem všech členů správní rady.
7. Správní rada rozhoduje aklamací; na žádost svého člena však rozhoduje tajným hlasováním. K usnášení schopnosti správní rady je nutná přítomnost nadpolovičního počtu jejích členů. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu většiny jejích členů. Hlasování per rollam je přípustné, projeví-li s tím souhlas všichni členové správní rady.
8. O průběhu zasedání správní rady a o jejich rozhodnutích se pořizují zápisy, které podepisuje předsedající.
9. Členům správní rady přísluší nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem jeho funkce.

Čl. XVI Dozorčí rada

1. Kontrolním orgánem fondu je dozorčí rada. Dozorčí rada má 4 členy. Funkční období členů dozorčí rady (včetně členů první dozorčí rady) je pětileté. Počet členů dozorčí rady nemusí být dělitelný třemi.
2. Dozorčí rada zejména
a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování nadačních příspěvků a správnost účetnictví vedeného fondem,
b) přezkoumává roční, mimořádnou a konsolidovanou účetní závěrku a vyjadřuje se k výroční zprávě,
c) dohlíží, zda správní rada vykonává působnost podle zákona a ve shodě se zakládací listinou i statutem,
d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění,
e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti.
3. Dozorčí rada je v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti oprávněna zejména
a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se fondu,
b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy fondu, pokud tak neučiní předseda správní rady.
4. Členové dozorčí rady mají právo účastnit se jednání správní rady a musí jim být uděleno slovo, pokud o to požádají.
5. Pro dozorčí radu a její členy platí přiměřeně čl. XII odst. 4 - 8, čl. XIII a XV tohoto statutu.
6. Členům dozorčí rady přísluší nárok na náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s výkonem jeho funkce.

Čl. XVII Ředitel nadačního fondu

1. Správní rada fondu jmenuje ředitele nadačního fondu, který je pověřen řízením fondu v oblasti personální, projektové a finanční.
2. Pravomoci ředitele jsou stanoveny pracovní náplní a případně plnou mocí.
3. Při výkonu funkce je ředitel nadačního fondu povinen dodržovat rozhodnutí a pokyny správní rady fondu.
4. Řediteli jsou přímo podřízení administrátoři nadačního fondu s pracovními povinnostmi stanovenými pracovní náplní.
5. Ředitel fondu, stejně jako administrátor jsou zaměstnanci nadačního fondu a je s nimi uzavřena pracovní smlouva.

Čl. XVIII Závěrečná ustanovení

1. Tento statut nabyl účinnosti dne 9. 10. 2008.
2. Fond je povinen na požádání zpřístupnit tento statut; každý je oprávněn do něho nahlédnout a pořizovat si na své náklady výpisy a opisy.

Tato změna statutu byla schválena po předchozím souhlasu dozorčí rady na zasedání správní rady nadačního fondu dne 8. 4. 2015 a nabývá účinnosti 9. 4. 2015.

V Praze dne 8. 4. 2015

Za Nadační fond manželů Livie a Václava Klausových:

Petr Hájek, člen správní rady

JUDr. Ladislav Petrásek, člen správní rady