Do výběrového řízení se může přihlásit dítě, které je žákem 2. až 9. třídy ZŠ (kvarty osmiletého gymnázia, sekundy šestiletého gymnázia), které navštěvuje nějaký „kroužek“ – např. hudební, taneční, sportovní, výtvarný, jazykový kurz atd. Je třeba doložit sociální situaci rodiny - projekt je určen příjemcům přídavků na dítě nebo pomoci v hmotné nouzi.

Vybraným dětem může být přidělen příspěvek do výše 1 500,-Kč/pololetí na celý školní rok.

Formulář žádosti: dost - kroužky

Uzávěrky pro příjem přihlášek jsou:

15.9.2021 – pro 1. i 2. pololetí příslušného školního roku. Podmínkou pro poskytnutí nadačního příspěvku i pro 2. pololetí školního roku je však zaslání čestného prohlášení obdarovaného, že se jeho sociální podmínky od počátku školního roku nezměnily, a zaslání kopie vysvědčení za 1. pololetí ze ZUŠ či potvrzení o pokračování účasti v příslušném kroužku. Tyto doklady musí být nadačnímu fondu zaslány nejpozději do 15.2.2022 (rozhoduje razítko na obálce).

V případě dotazů je možné kontaktovat paní Romanu Rašovskou, která má projekt na starosti.

Email: rasovska@nadacnifondklausovych.cz
Tel: 224 372 196